ten

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy

Ngày 18/5/2021, Ban Bí thư ban hành kết luận về việc tiếp tục thực Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/5/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị 47).

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 47, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật; ý thức chấp hành của nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyển biến tích cực. Chính sách, pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH được tăng cường. Lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ PCCC và CNCH được nâng cao hơn về trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn đã được xử lý kịp thời, kiềm chế, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 47 ở một số nơi hiệu quả thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là tại khu dân cư, khu công nghiệp, chợ dân sinh… Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đầy đủ. Một số nơi cấp uỷ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, có tư tưởng xem nhẹ, chủ quan, chấp hành không nghiêm về pháp luật PCCC và CNCH. Công tác quản lý nhà nước có lúc, có nơi bị buông lỏng; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật PCCC chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Lực lượng PCCC và CNCH hộ tại chỗ của nhiều địa phương, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu, hoạt động kém hiệu quả; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn nhiều bất cập, không theo kịp với sự phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, xã hội hoá công tác PCCC và CNCH còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Trước tình hình nêu trên, nhằm góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm an toàn về người, về tài sản của Nhà nước và nhân dân; Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”, trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác PCCC và CNCH ở địa phương, đơn vị mình; xác định PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp…phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.

Tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của phòng, chống cháy nổ, hậu quả nghiêm trọng của cháy, nổ, từ đó tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định PCCC và CNCH. Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản, phổ thông và thường xuyên tổ chức diễn tập, thực hành cho Nhân dân về PCCC, cứu nạn, thoát nạn. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy nổ, nhất là tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, các khu chợ dân sinh. Lồng ghép công tác PCCC và CNCH với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH. Rà soát, ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC, nhất là việc tự kiểm tra của các địa phương, đơn vị, tổ chức; khắc phục dứt điểm các vi phạm, thiếu sót đối với công trình chưa bảo đảm an toàn PCCC. Tập trung điều tra, công bố rộng rãi nguyên nhân các vụ cháy, nổ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định PCCC.

Hoàn thành quy hoạch hạ tầng PCCC giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng bộ với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Tập trung khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác PCCC; xây dựng chế độ, chính sách thu hút các cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất, lắp ráp trang thiết bị về PCCC. Huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực từ bảo hiểm cháy, nổ để đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, hóa chất phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ tiến lên hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Bố trí phù hợp lực lượng PCCC ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Kiện toàn, củng cố mô hình lực lượng bán chuyên trách PCCC tại cơ sở, có chế độ, chính sách phù hợp để phát huy vai trò của lực lượng này trong PCCC tại chỗ.

Thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ mới trong PCCC và CNCH với các nước. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH ở trong nước. Triển khai ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo trực tuyến sự cố phục vụ công tác quản lý, thông tin, chỉ huy, điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến cơ sở.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 47 và Kết luận này; định kỳ tổ chức kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn thực hiện. Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị 47 và Kết luận này./.

>>>>> Tham khảo mua vật tư PCCC : Báo giá bình chữa cháy tại tphcm.

>>>>> Tham khảo thêm : Giá nạp bình chữa cháy mới nhất hiện nay tại TPHCM giảm giá 50%.

>>>>>> Xem thêm : Giá bình chữa cháy có kiểm định BCA mới nhất 

>>>>>> Xem thêm : Địa chỉ bán bình chữa cháy uy tín giá rẻ tại TPHCM.

>>>>>> Xem thêm : Báo giá nạp bình chữa cháy giá rẻ tại TPHCM.

>>>>>> Xem thêm : Nạp bình chữa cháy ở đâu chất lượng giá tốt.

>>>>>> Xem thêm : Bảng báo giá nạp bình chữa cháy khuyến mãi hôm nay.

>>>>>> Xem thêm : Các loại bình chữa cháy thông dụng cho gia đình.

Phòng 2/Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Nguồn coopy từ http://canhsatpccc.gov.vn/

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy

đánh giá / Nhận xét
Đánh giá của bạn:  
*
*
*
*
 Captcha


Họng nước chữa cháy vách tường

Họng nước chữa cháy vách tường

⭐✔️✅Họng nước chữa cháy vách tường ❌❌❌ ☎ 0938 367 082 ( Zalo/Call Ms Hằng)
Lăng phun chữa cháy tay gạt có khóa là gì ?

Lăng phun chữa cháy tay gạt có khóa là gì ?

✔️⭐✅Lăng phun chữa cháy tay gạt có khóa D50-D65 ✔️⭐✅,lang phun chua chay tay gat co kho,lang phun chua chay tay gat ☎ 0938 367 082 ( Zalo/Call Ms...
Công tắc dòng chảy là gì ? có mấy loại công tắc dòng chảy

Công tắc dòng chảy là gì ? có mấy loại công tắc dòng chảy

⭐✅Công tắc dòng chảy là gì ?⭐✅ có mấy loại công tắc dòng chảy, nhập khẩu công tắc dòng chảy chính hãng Formosa đài loan FMS-FW25 ⭐✅ chính hãng⭐✅...
Công tắc dòng chảy Formosa Đài Loan FMS-FW25

Công tắc dòng chảy Formosa Đài Loan FMS-FW25

⭐✅Công tắc dòng chảy Formosa Đài Loan FMS-FW25 ⭐✅ hàng nhập khẩu ⭐✅ chính hãng⭐✅ kiểm định ⭐✅CO-CQ ☎ 0938 367 082 ( Zalo/Call)
Catalogue thiết bị chữa cháy Tomoken Việt Nam

Catalogue thiết bị chữa cháy Tomoken Việt Nam

✔️⭐ Catalogue thiết bị chữa cháy Tomoken Việt Nam ✔️⭐ Catalogue Bình chữa cháy Tomoken,✔️⭐ Catalogue Vòi chữa cháy Tomoken - Catalogue van gốc chữa...
Catalogue bình chữa cháy Tomoken

Catalogue bình chữa cháy Tomoken

✔️⭐Catalogue bình chữa cháy Tomoken ✔️⭐ Phát Đạt là đại lý phân phối chính thức dòng sản phẩm Tomoken tại Miền Nam TPHCM,✔️⭐ Báo giá bình chữa cháy...
Nhà máy sản xuất tủ chữa cháy - Kệ đựng bình chữa cháy - Tủ chữa cháy Inox - Kệ Đôi PCCC - Kệ Đơn PCCC

Nhà máy sản xuất tủ chữa cháy - Kệ đựng bình chữa cháy - Tủ chữa cháy Inox - Kệ Đôi PCCC - Kệ Đơn PCCC

✔️⭐Nhà máy sản xuất tủ chữa cháy - Kệ đựng bình chữa cháy - Tủ chữa cháy Inox - Kệ Đôi PCCC - Kệ Đơn PCCC ☎ LH 0938 367 082 ( Zalo/Call)
Tìm hiểu về tủ chữa cháy - Tủ cứu hỏa

Tìm hiểu về tủ chữa cháy - Tủ cứu hỏa

✔️⭐ Tìm hiểu về tủ chữa cháy - Tủ cứu hỏa.✔️⭐sản xuất tủ chữa cháy theo yêu cầu kích thước của khách hàng - báo giá tủ chữa cháy giá rẻ tphcm ☎ LH...
Tủ chữa cháy là gì ? Cấu tạo của tủ chữa cháy ra sao ?

Tủ chữa cháy là gì ? Cấu tạo của tủ chữa cháy ra sao ?

✔️⭐ Tủ chữa cháy là gì ?✔️⭐ Cấu tạo của tủ chữa cháy ra sao ?✔️⭐ Có nên trang bị tủ chữa cháy hay không ? ☎ LH 0938 367 082 ( Zalo/Call)

  Trụ Sở Chính116 Lương Thế Vinh, P Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, HCM

  CN  : 988 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú,Q.7, TPHCM

  CN 1 : Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi, TPHCM

  CN 2 : Xã Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An

  CN 4 : KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, HCM
  Hotline : 0938.367.082 (Zalo/Call Miss Hằng)
  Email : pcccphatdat@gmail.com - 0964.207.203
  Web : www.114pccc.com - www.phongchayphatdat.com

  Số ĐKGPKD : 0312931036 - SKHĐT TPHCM cấp 17/9/2014

  Giám Đốc : Phan Đăng Sang

  © Bản quyền thuộc -  114pccc.com         Thiết kế bởi  www.114pccc.com